https://abpo.co.th/wp-content/uploads/logo_abpo_be.png

กลุ่มบริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

https://abpo.co.th/wp-content/uploads/275054-1280x212.png

บริษัท เอบีพีโอ จำกัด
( ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “ บริษัท ”)

ขอแนะนำให้ทราบถึงนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ของบริษัท ซึ่งนโยบายจะอธิบายถึงวิธีการที่ทางบริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เช่น การจัดเก็บเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การนำไปใช้ การเปิดเผยข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการ เป็นต้น

บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

บริษัท เอบีพีโอ จำกัด
( ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “ บริษัท ”)

ขอแนะนำให้ทราบถึงนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy)
นี้ของบริษัท ซึ่งนโยบายจะอธิบายถึงวิธีการที่ทางบริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การนำไปใช้ การเปิดเผยข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการ เป็นต้น

บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เก็บรวบรวม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการเป็นการทั่วไป เช่น ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัว ประชาชน วันเกิด อายุ อาชีพ เพศ สถานภาพทางการสมรส รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ เลขที่หนังสือเดินทาง อีเมล เสียงสนทนา ไอดีไลน์ และรายละเอียดข้อมูลติดต่ออื่น ๆ เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต และรายละเอียด หรือข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินอื่น ๆ เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค และกิจกรรมส่วนบุคคล เมื่อผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันของบริษัท และอาจรวมถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ให้บริการอื่น ชื่อเรียกตัวตนเฉพาะของลูกค้าที่ใช้บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ IP Address คุกกี้ (cookies) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่กฎหมายระบุให้ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการและก่อนทำ การเก็บรวบรวม ทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนทำการเก็บข้อมูล หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เก็บรวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)
  ที่บริษัทจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณารับบริการต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนการให้บริการหรือคุณสมบัติการร่วมโปรโมชั่น รวมไปถึงรางวัลและ/หรือโบนัสต่าง ๆ หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัท จะไม่สามารถให้บริการใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการได้ เช่น ประวัติสุขภาพ เชื้อชาติ หรือศาสนา เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมจัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อสามารถนำข้อมูลไปดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ตามวัตถุประสงค์ ของผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดการเกี่ยวกับการให้บริการด้านสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแก่ท่านเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการของบริษัท ที่ท่านอาจ สนใจ รวมไปถึงนำมาให้บริการปรับปรุงสินค้า การดูแลบำรุงรักษาและการจัดการของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกด้วย
 • ใช้ในการตรวจสอบ และยืนยันตัวตนเมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการต่างๆ ของบริษัท
 • ใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำสถิติต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาบริการและดำเนินการส่งเสริมการ ขายต่างๆ ให้แก่ผู้ให้บริการ
 • เพื่อดำเนินการสมัครสมาชิก และยืนยันความเป็นสมาชิก รวมไปถึง คุณสมบัติต่าง ๆ ของ สมาชิก ที่ต้องการเข้าร่วมโปรโมชั่นและรางวัลต่าง ๆ
 • เพื่อนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลหรือโบนัสต่าง ๆ
 • เพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ และ/หรือ จัดเตรียมอุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท
 • อื่น ๆ กล่าวคือ เพื่อการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้น

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น ประโยชน์ต่อการทำงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใดๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูล หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทตามที่จำเป็น
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพเป็นต้น ซึ่งใน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยชัดแจ้งเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการนั้นต่อไป เว้นแต่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัท อาจจะใช้ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยในการดำเนินการดังกล่าวนี้ บริษัท อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคลากรและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อการดำเนินการใดๆ เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์นี้
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่ สามเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น หรืออำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง
 • การโอน ถ่าย และ/หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านอาจถูกโอน ถ่าย ถูกจัดเก็บไว้ หรือถูกประมวลผลโดยบริษัท หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท จะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ในมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือใช้ให้แก่สปอนเซอร์ของผู้ใช้บริการ
 • บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการ (ซึ่งรวมถึงธนาคาร ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี และ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ชำระเงิน การพิมพ์ หรือการให้บริการอื่น ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ รวมไปถึงผู้ตรวจสอบและหน่วยงานราชการต่าง ๆ

การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นตราบที่ผู้ใช้บริการ
  ยังเป็นผู้ใช้บริการหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้บริการได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว โดยจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร และ/หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บ ณ สถานที่ที่มีการจำกัดสิทธิการเข้าถึง เช่น เก็บไว้ใน Server หรือเก็บไว้บน Cloud ที่เป็นผู้ให้บริการของบริษัท เป็นต้น

สิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ

 • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ซึ่ง จะมีการกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนจากผู้ใช้บริการ
 • สิทธิในการขอให้บริษัท ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการขอให้จำกัด/ระงับการใช้ และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการ ชั่วคราว
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อยู่ใน รูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • สิทธิในการถอนความยินยอม หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของ ผู้ใช้บริการที่เคยให้แก่บริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
 • สิทธิในการขอทราบความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ของการนำ ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ของบริษัท และ สิทธิในการขอให้บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ใช้บริการ หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นตามที่ผู้ใช้บริการกำหนด
 • สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ในกรณีที่เป็น ข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
 • บริษัท จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่ผู้ใช้บริการมีคำขอ ดังกล่าวมาถึงบริษัทหาก ผู้ใช้บริการต้องการที่จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อมายังบริษัท ทางช่องทางของบริษัท
 • บริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอใช้สิทธิ ข้างต้นเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาต

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัท ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของบริษัท รวมทั้งประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวคือ บริษัท เอบีพีโอ จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดและช่องทางการติดต่อในช่องทางการติดต่อของบริษัท

ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้บริการมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการจัดการดูแลข้อมูล ของผู้ใช้บริการ หรือต้องการจะใช้สิทธิต่างๆของผู้ใช้บริการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อหรือแสดงเจตนามายังช่องทางดังนี้

 • ศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์  02-666-1085
  สำนักงานสาขาทั่วประเทศ
 • E-mail  :  dpogroup@abpo.co.th
 • หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์  : โดยจัดส่งมายัง บริษัท เอบีพีโอ จำกัด
  เลขที่ 3/394 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  ระบุผู้รับเป็น ” Data Protection Team เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “

แก้ไขล่าสุด พฤษภาคม 2564

© 2023, ABPO CO., LTD All rights reserved.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image