https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/bpo-banner-640x638.png
BPO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Contact Center

BPO มีความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงาน ของ Call Center ในไทย และยังให้บริการด้าน Contact ซึ่งเรามีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ของงาน Operations Services รวมถึงมีความพร้อมให้บริการด้านการสรรหาพนักงานที่มีความสามารถโดยเฉพาะให้คำปรึกษาและจัดฝึกอบรม Contact Center Excellence

Services Provided

ให้บริการ Call Center
พร้อมโซลูชั่นแบบครบวงจร

Highlighted Benefits
for Customer

การบริหารจัดการความ
สัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบโทรศัพท์

Call Center
Application System

ระบบที่ช่วยให้สามารถเกิด
การซื้อขายสินค้าหรือบริการ
ทางโทรศัพท์

Key Modules

ช่วยให้งานขายเดินไปอย่าง
เป็นระบบและลดความผิดพลาด

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Services Provided

เราให้บริการ Call Center พร้อมโซลูชั่นแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 15 ปี

Insource Call Center

•   ให้บริการ Call Center พร้อมโซลูชั่นครบวงจร และไปยังสถานที่ของลูกค้า
•   ลูกค้าสามารถบริหารจัดการและ
ดำเนินงานโดยตัวเองได้

• ให้บริการ Call Center พร้อมโซลูชั่น
แบบครบวงจร และไปยังสถานที่ของลูกค้า
• ลูกค้าสามารถบริหารจัดการ และดำเนิน
งานโดยตัวเองได้

Inbound Call Center

•   บริการลูกค้าพร้อมช่วยเหลือและ
สนับสนุน
•   บริการคลังสินค้า
•   บริการจัดส่งสินค้า

• บริการลูกค้าพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุน
• บริการคลังสินค้า
• บริการจัดส่งสินค้า

Outbound Call Center

•   พนักงานขายผ่านโทรศัพท์และเจ้า
หน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านโทรศัพท์
•   บริการติดตามทวงหนี้
•   บริการเคลียร์ลูกหนี้

• พนักงานขายผ่านโทรศัพท์และเจ้าหน้าที่
แนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านโทรศัพท์
• บริการติดตามทวงหนี้
• บริการเคลียร์ลูกหนี้

Operation Fully Outsource

•   การจัดการการดำเนินงาน Contact
Center โดยทีมงาน ABPO
•   ให้บริการระบบ Call Center และ
Service Call Center

•   การจัดการการดำเนินงาน Contact Center
โดยทีมงาน ABPO
•   ให้บริการระบบ Call Center และ
Service Call Center

Highlighted Benefits
For Customer

สิ่งที่ท่านจะได้รับการบริการจากทีมงานมืออาชีพ และมี
ประสบการณ์ ที่ตั้งใจบริการให้ท่านอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ

การทำการตลาดไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยการใช้สื่อใดสื่อหนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับโอกาสในการตอบกลับ อีกทั้งจะต้องมีการพัฒนาพื้นฐานของข้อมูลลูกค้า

Strong Experienced Background
บริหารและจัดการโดยทีมงานมืออาชีพ
และมีประสบการณ์ในแวดวง Contact Center
Quality Service & Support
ระบบการบริหารการจัดการ Inbound
และ Outbound อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์
Good Productivity
เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมรวบรวมข้อมูล
ลูกค้าไว้สำหรับติดต่อ รวมทั้งการแก้
ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานแบบ Real Time
Increase In Conversion Rate
ได้รับการฝึกอบรมการให้บริการลูกค้า
หรือตัวแทนที่มีทักษะการขายทางโทรศัพท์เป็นอย่างมืออาชีพโดยทีมงาน Contact Center ที่มีประสบการณ์
Positive Experience
มีการฝึกอบรมสำหรับตัวแทน
และการพัฒนาบุคลากรทุกคน
อย่างมีเป้าหมายและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ขององค์กร
Cost Efficiency
การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
ด้วยระบบโทรศัพท์ ‘OneApp’ พร้อม
ดูแลและปรับปรุงโดยทีมงานมืออาชีพ
เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า
https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/call-d-640x638.png

Contact Center
Application System

ระบบที่ช่วยให้สามารถเกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการที่ Call Center โทรออกไปเพื่อเสนอขาย หรือลูกค้าเป็นฝ่ายโทรเข้ามา ช่วยให้การบริการช่วยเหลือ สนับสนุน และแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านโทรศัพท์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Advance Call Center

ระบบได้รับการยอมรับ
มากกว่า 10 ปี ในไทย

Fully Integrated
System for Customer

มีเครื่องมือที่สามารถช่วย
วางแผนควบคุมงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

CALL D

Key Modules

Sale Management
ช่วยให้การขาย ของคุณดำเนินได้
อย่างเป็นระบบ และลดความผิดพลาด
Case Management
ระบบการจัดการ และรายงานผล
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการ
Lead Management
การจัดการด้านการโทรออกหาลูกค้า
เพื่อธุรกรรมต่างๆ ขององค์กรสามารถ
กำหนด แต่ละภารกิจได้ตามเป้าหมาย
ของแต่ละโปรเจกต์
Task Management
ระบบ Task Management ทำให้
ทุกๆ งานที่ทำร่วมกันนั้นง่ายขึ้นพร้อม
ทั้งมีรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้
ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานต่างๆ สามารถ
ทำงานทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง
Quality Control
ควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่กำหนดไว้ และสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
อย่างสูงสุด
VolP PABX & IVR
ระบบโทรศัพท์ PBX และ IVR พร้อม
ช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ลดความซับซ้อนในการใช้งาน
OUR OFFICES

Get in Touch

Come and visit our quarters or simply send us an email anytime
you want. We are open to all suggestions from our clients.

Watchara Phon Office
3/394 Watchara phon Road,Tha Raeng Subdistrict Bangkhen, Bangkok 10220
Convent Office
38 Convent Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500
Email us
info.abpo@abpo.co.th
Call us
02-666-0841
https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/map-2.png
https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/map-2.png
https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/cropped-logo-300_300-160x160.png
A BUSINESS PROCESS OUTSOURCING
Visit ABPO support to quickly find updates, FAQs,
and service centers.
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key
performance indicators offline to
maximise the long tail.

@ 2023 abpo. All right reserved.